سایه ام از من می ترسد ...

یکی می گفت آشنای خدائید

از مائید اما خیلی جدائید

دنیا سیاه شد پس کجائید؟

نکنه ما رو دیواریم و شما رهائید ؟

نکنه ما سکوتیم و شما صدائید؟

نکنه ما عروسکیم و شما عروسک گردون مائید؟

ما دیویم و شما پریون و رویائید

ما شعریم و شما شاعر مائید

سایه سایه ها مگه بیکارید

که دل شکسته زندونی دیوار مائید؟

/ 1 نظر / 20 بازدید
sahar

:x nice