دلم خونه ...

این بود صدای تنهایی

حشرات وحشی

که انسانیتشان را در شهری  انسانی

پیکار کردندفصل کوچ فکر آمده بود

سنجاقک  

معنای شروع  دوباره سبزه را

                    نمی فهمیداز قد کوتاه این درختان بلند

پیداست

که کرمها بی تفاوت

از کنار شیرنی میوه های کال

می گذرندوقتی در شهرک انسانی

درخت

محکوم به نبودن شد

به همراه فکرها کوچ کرد و رفت

تا سطلهای  زباله بلندتر از عظمت آنان

شروع پایان انسانیت حشرات وحشی باشدخیابان ها قسم خوردند

خودشان را به چند جلد تاریخ

بفروشند

که بر طرح جلد خیابانمان ننویسند

درختان سر به زیری که با سنجاقک ها

به بد نامی  ، گمنامی ، فراموش می شویداین بود صدای سکوت جغد

به حشرات ...

درختان کوتاه ....

ناله آواز می کرد .

/ 1 نظر / 17 بازدید
sahar

hooooooom